ОБЩИ УСЛОВИЯ НА RENTATOYEU.COM, последно променени на 04.11.2016 г.

УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ УЕБ САЙТА RENTATOYEU.COM ПОЗВОЛЯВАТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА ИЗБЕРАТ LEGO® КОМПЛЕКТ ОТ ОПРЕДЕЛЕН КАТАЛОГ С КОМПЛЕКТИ, КАТО ПОСЛЕДНИЯ БИВА ПРОМЕНЯН ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ОБЪРКВАНЕ И С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИКА НА LEGO GROUP ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛЗВАНЕ, LEGO® Е ЗАПАЗЕНА ТЪРГОВСКА МАРКА НА LEGO GROUP И НАСТОЯЩАТА УЕБ СТРАНИЦА НЕ СЕ СПОНСОРИРА, НЕ Е ОДОБРЕНА И НЕ СЕ ПОДДЪРЖА ОТ LEGO GROUP.

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПУВА ПРЕДЛАГАНИТЕ В WWW.RENTATOYEU.COM СТОКИ ЧРЕЗ ОТПРАВЯНЕ НА ЗАЯВКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЦЕНА, ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ И СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ и Потребителите на услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. Потребителите са обвързани с настоящите общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите нататък.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

1.1. Този уебсайт се поддържа от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ООД.

1.2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. “Шипченски проход” 18, вход Б, офис Б18

1.3. Адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. “Шипченски проход” 18, вход Б, офис Б18

1.4. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ е вписано в българския търговски регистър под ЕИК 203643548

1.5. Номер на удостоверение за администратор на лични данни:

1.6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG203643548

2. ДЕФИНИЦИИ:

В този уебсайт се използват термини като “КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ” (на латиница KPN BULGARIA), “ние” или “нас”, под които се има предвид КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ООД, без да се използва цялата фирма.

Rentatoyeu.com означава уебстраница с адрес www.rentatoyeu.com, управлявана и поддържана от „КейПиЕн България” ООД, ЕИК 203643548;

Потребител означава Потребител, потребител, клиент или посетител на уебстраницата rentatoyeu.com

Услуга означава предоставянето на LEGO® играчки за временно ползване срещу заплащане от страна на Потребителя;

Стока означава всеки предлаган на страницата на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ продукт, за който е налична възможност за неговото закупуване;

Абонамент означава предплата за добиване на право за редовна услуга с определен срок на действие, а именно 1, 3, 6 или 12 месеца;

Списък с желания означава списък с LEGO® комплекти, които Потребителят желае да получава по време на абонамента. Списъкът съдържа 15 броя комплекти, избрани от Потребителя посредством начина, предвиден за това в уебстраницата.

3. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ:

3.1. Уебсайтът на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставяни от тях, нито за тяхното съдържание.

3.2. Уебсайтът на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, собственост на трети страни. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за тези материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

3.3. С цел избягване на възможността от объркване и с цел спазване на политика на LEGO Group за справедливо ползване, LEGO® е запазена търговска марка на LEGO Group и настоящата уебстраница не се спонсорира, не е одобрена и не се поддържа от LEGO Group.

3.4. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Потребителите вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

3.5. Този уебсайт съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското и/или други права върху интелектуалната собственост. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът може да съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Потребителят се задължава да:

a. Използва наетите комплекти с нужното внимание и грижа, присъщо за собственик на комплект;

b. Върне комплекта в здраво и чисто състояние;

c. Уведомява КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ за всяка нанесена щета или за парчета, изгубени по време на наема на комплекта;

d. не публикува или разпраща съдържание или да не извършва действия, които могат да доведат до риск от граждански или наказателни искове срещу КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ;

e. Поеме цялата отговорност, свързана с ползването на уебсайта от негова страна, включително да полага необходимата грижа по запазването в тайна на своите потребителско име и парола за ползване на уебстраницата.

4.2. Потребителят няма право да:

a. Възпроизвежда ( например запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както по друг начин да използва материали, включени в този уебсайт;

b. Изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@rentatoyeu.com

c. Използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии,които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите Потребители.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ

5.1. С оглед извършването на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ има право временно да ограничи достъпа до отделни части или до целия уебсайт.

5.2. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

5.3. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предприема всички мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на следния адрес: http://www.rentatoyeu.com/bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/

5.4. Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

5.5. Във всеки един момент КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ има право да изисква от Потребителя/Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства/предпочитания и лични данни. В тази връзка КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да поиска лични данни (тези, предоставени при регистрацията), за да Ви идентифицира, а при необходимост може да Ви поиска допълнителни документи.

5.6. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не отговаря спрямо Потребител в случай, че информацията, предоставена от Потребител се окаже непълна, неточна, неправилна, подвеждаща или измамна.

5.7. Всяко нарушение на настоящите Общи Условия дава право на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ да прекрати регистрацията на Потребителя и да ограничи достъпа му до Услугите на уебстраницата.

6. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ може да променя общите си условия. Промените в тях ще отбележим на тази страница, за които ще Ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта ни. С факта на продължаване на ползването на уебсайта, Потребителят се съгласява с променените общи условия.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1. Тези общи условия прекратяват действието си в следните случаи:

  1. с прекратяване на регистрацията на Потребителя на този уебсайт;
  2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ;
  3. по взаимно съгласие на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ и Потребителя;
  4. едностранно с предизвестие от страна на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя;
  5. при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си.

7.2. Как да се свържете с нас във връзка с тези общи условия?

Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@rentatoyeu.com

Ако имате запитване във връзка с услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, моля свържете се с нас на следната електронна поща: info@rentatoyeu.com

Вие може да получавате също така информация за услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ по електронната си поща или телефон. За цели на сигурност телефонните обаждания могат да се проверяват или записват.

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези общи условия се подчиняват на, тълкуват и изпълняват съгласно законодателството на Република България. В случай, че възникне спор компетентните български съдилища ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всякакви спорове или искове относно или във връзка с тези общи условия.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. С предприемане на действия по регистрация, всеки Потребител изразява своето изрично информирано съгласие КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ да съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на предоставяните услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.  Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в уебсайта.

9.2. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ гарантира възможността на всеки участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ на адрес България, гр. София, бул. Шипченски проход № 18, вх. Б, офис Б 18 или чрез email на info@rentatoyeu.com. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.

II. УСЛУГИ ПО НАЕМ НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ:

1.1. Услугите, предоставяни от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ позволяват на своите членове да изберат комплект от определен каталог с комплекти, като последния бива променян от време на време.

1.2. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ гарантира, че избраните от потребителите комплекти се изпращат в чисто и безупречно състояние, но не може да гарантира състоянието на изпратения комплект след неговото предаване за транспорт/доставка.

1.3. Изпращането на комплект може да бъде забавено от страна на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ при недостатъчна моментна наличност на избрания комплект, като потребителят ще бъде своевременно уведомен.

1.4. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ не удържа парични суми в случай на “нормална загуба” на парчета от комплекта. За “нормална загуба” се смята загубата на до 3 части от комплект при план „Начинаещ“ и до 5 части от комплект при план „Напреднал“. При установяване на загуба на повече от 3 части или 3 грама от един комплект от план „Начинаещ“, и на повече от 5 части или 5 грама от един комплект от план „Напреднал“, Потребителят дължи такса за попълване на запасите в размер на 0.39 лв./ гр. и 2.49 лв./ бр. за мини фигурки. Таксите за попълване на липсите не представляват закупуване на комплекта от страна на Потребителя, тъй като тези такси ще бъде използвани единствено за запълване на липсите.

1.5. С цел мотивиране на добросъвестното ползване на услугите, ако в продължение на 6 месеца потребител влиза в категория „Отличник“, а именно връща пълни комплекти без нито една загубена част, то потребителят ще бъде възнаграден с подарък. Това важи при връщането на поне 4 броя комплекти в пълния им състав.

1.6. Всеки ваучер за подарък, който се използва във вече съществуващ профил/акаунт автоматично се превръща в кредит, съответстващ на сумата за закупуване на ваучера за подарък. Ваучерите за кредити не могат да се прехвърлят между профили/акаунти или да се заменят за паричната им стойност.

2. НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА. ДОСТАВКА.

2.1. СЪЗДАВАНЕ НА ЛИЧЕН ПРОФИЛ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2.1.1. След като Потребителят осъществи достъп до уебсайта на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, той/я ще може да създаде свой личен виртуален акаунт. За създаване на личния виртуален акаунт, Потребителят въвежда своя електронна поща, избира парола за отдалечен достъп и въвежда трите си имена по лична карта. След успешното приключване на този етап от регистрацията, Потребителят избира абонаментен план и метод за плащане.

2.1.2. С попълване на данните си и натискане на “Съгласявам се”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е съгласен с тези общи условия и се задължава да ги спазва.

2.1.3. При извършване на регистрация по точка 2.1.1., Потребителят се задължава да предостави верни и точни данни, както и своевременно да ги актуализира в случай на промяна.

2.1.4. Въведената при създаване на личния профил електронна поща се използва за изпращане на потвърждение за регистрация. Електронна връзка се изпраща на електронната поща на Потребителя и неговият профил се активира само след като Потребителят потвърди регистрацията си чрез изпратената връзка.

2.1.5. След като регистрацията е била потвърдена и е създаден личен виртуален профил, Потребителят може да започне да използва услугите, предоставяни от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

2.2. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСТРАНИЦАТА:

2.2.1. За да започне да използва ефективно услугите, предоставяни от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, всеки Потребител следва да попълни надлежно своя списък с желания. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ започва да изпраща избраните комплекти до 48 часа след попълването и запаметяването на пълен списък с желания.

2.2.2. Списъкът с желания може да бъде променян от Потребителя във всеки един момент посредством процедурата, предвидена за това в уебстраницата, но не по-късно от 3 дни преди датата, на която  КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще изпрати следващия LEGO® комплект. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ полага всички необходими усилия да предоставя на Потребителя избран от него комплект.

2.3. ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА ИГРАЧКИТЕ:

2.3.1. До 48 часа след попълването и запаметяването на пълен списък с желания, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ ще изпрати чрез куриерска фирма „СПИДИ” съответната Lego® играчка до Потребителя.

2.3.2. Доставката на играчките са e сметка на Потребителя. Обратното връщане на играчката е за сметка на КЕЙПИЕ БЪЛГАРИЯ

2.3.3. Играчките се изпращат до посочен от Потребителя адрес или офис на куриерска фирма „СПИДИ“. В случай, че потребителят посочи доставка до офис на „СПИДИ”, потребителят бъде уведомен за пристигането на Лего комплекта в съответния офис на куриерска фирма „СПИДИ”. Потребителят следва да вземе изпратения Лего комплект най-късно след 5 календарни дни, считано от датата на получаването на Лего комплекта в офиса на куриерска фирма „СПИДИ”.

2.3.4. В случай че Потребител не вземе изпратения Лего комплект от офиса на куриерска фирма „СПИДИ”, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ има право да поиска от куриерска фирма „СПИДИ” да изпрати обратно Лего комплекта.

2.3.5. След като Потребителят реши да върне дадена играчка, той следва да окомплектова надлежно всички части и приложения към комплекта и да изпрати същия чрез куриерска фирма „СПИДИ“ за сметка на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

2.3.6. При установяване на липси на части от Лего конструктори на Потребители от настоящите Общи условия, следващият Лего конструктор се изпраща до 24 часа от получаване на плащането на таксата за възстановяване на липсите на части.

3. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. ЦЕНИ:

3.1.1. За да използва наемните услуги, предоставяни от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, всеки член следва да заплаща месечна абонаментна вноска. Абонаментните вноски се дължат до прекратяване на акаунта или до изтичане на предплатения абонаментен план и връщане на всички наети комплекти в добро състояние съгласно условията, посочени по-горе.

3.1.2. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предлага следните абонаментни планове:

a. План „Начинаещ“: абонаментна такса в размер на 19.90 лв./месец, даваща право на наемане на 1 брой комплект на месец от определените за този план комплекти. Изборът на комплекти в План „Начинаещ“ подлежи на промяна от време на време;

b. План „Напреднал“: абонаментна такса в размер на 44.90 лв./месец, даваща право на наемане на 1 брой комплект на месец от цялата предлагана гама комплекти без ограничения. Изборът на комплекти в План „Напреднал“ подлежи на промяна от време на време;

3.1.3. Всеки абонаментен план може да бъде за период от 1, 3, 6 или 12 месеца като абонаментът започва да тече от момента на извършването на първото плащане.

3.1.3.1. При закупуване на предплатен абонамент за срок от 3 месеца, месечнат абонаментна такса е в размер на 18.90 лв./ месец за План „Начинаещ“ и 43.90 лв./месец за План „Напреднал“.

3.1.3.2. При закупуване на предплатен абонамент за срок от 6 месеца, месечната абонаментна такса е в размер на 16.90 лв./ месец за План „Начинаещ“ и 41.90 лв./месец за План „Напреднал“.

3.1.3.3. При закупуване на предплатен месечен абонамент за срок от 12 месеца, месечната абонаментна вноска е в размер на 14.90 лв./месец за План „Начинаещ“ и 36.90 лв./месец за План „Напреднал“.

3.1.4. Абонаментът започва да тече от датата на първото плащане.

3.1.5. При избор на абонаментен план за 3, 6 или 12 месеца, Потребителят има право да използва посочените в уебстраницата преференциални условия.

3.1.6. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ си запазва правото да променя и/или изменя абонаментните планове по свое усмотрение, като тази промяна няма да засегне вече абониралите се Потребители.

3.1.7. След изтичането на ваучер за ограничено членство, в случай, че последния продължи да използва услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ и не прекрати акаунта си, Потребителят преминава на абонаментен план от 1 месец, който се продължава автоматично до прекратяването на абонамента от страна на Потребителя. При нежелание на Потребителя да продължи абонамента си, същият следва да прекрати акаунта си съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия.

3.1.8. Членовете могат да закупят желан от тях комплект по всяко време, като използват опцията “закупи комплект”, находящ се на страницата “Профил”.

3.2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.2.1. Кредитна/Дебитна Карта

При този начин на плащане се използва виртуален POS терминал, предоставен от подразделение Braintree на PayPal Inc, САЩ, която гарантира напълно сигурността на разплащането. За да бъде извършено плащането, Потребителят ще бъде препратен към платежния сървър на Braintree. Обслужват се следните карти: VISA, VISA ELECTRON, MasterCard.

3.2.2. Банков превод

При този начин на плащане, Потребителят заплаща месечната абонаментна вноска посредством извършването на банков превод по сметка на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, посочена в процеса на регистрация.

3.2.3. Наложен платеж

При този начин на плащане, Потребителят заплаща месечната или месечните си абонаментни вноски при доставката на Лего комплекта. Съответната месечна вноска се заплаща на куриера като плащането на куриера се смята за плащане към КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ

4.1. В случай, че Потребител реши да прекрати абонамента си в КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, същият може да направи това като уведоми КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ 7 календарни дни преди изтичане на абонаментния план посредством бутона “Прекрати”, находящ се на страницата “Профил”.

4.2. Възстановявания на суми не се и няма да бъдат извършвани от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ няма да начислява абонаментни вноски на акаунта на Потребител, прекратил членството си в срок, при условие, че последния е върнал всички наети от него комплекти в добро състояние и съгласно условията в Раздел “Начин на ползване на уебсайта”. Абонаментът на Потребител ще бъде окончателно прекратен след получаването на всички наети комплекти от Потребителя.

4.3. В случай, че Потребител е избрал абонаментен план от 3, 6 или 12 месеца, и желае да го прекрати предсрочно, то Потребителят има право да ползва услугите на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ до изтичане на срока на неговия абонамент. След изтичане на срока на избрания от Потребителя абонаментен план, в случай, че Потребителят е заявил прекратяването на акаунта съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия, акаунтът на Потребителя се прекратява и същият не дължи допълнителни месечни вноски.

4.4. Ако Потребител прекрати профила/акаунта си, той/тя е длъжен да върне наетите от него/нея комплекти в срок от 7 календарни дни, считано от датата на прекратяване на акаунта или в случай на прекратен абонаментен план от 3, 6 или 12 месеца – от датата на изтичане на избрания абонаментен план. Ако комплектите не бъдат върнати в указания срок, КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ има право да начисли стойността на невърнатите конструктори на акаунта на Потребителя.

4.5. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ си запазва правото да прекрати абонамента на Потребител, който не спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

III. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. ПРЕДМЕТ

КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в www.rentatoyeu.com Стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя с тези Общи условия.

2. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цени

Всички цени на Стоките за продажба в www.rentatoyeu.com са в български лева с включено ДДС.

2.2. Начин на плащане

2.2.1. Кредитна/Дебитна Карта

При този начин на плащане се използва виртуален POS терминал, предоставен от подразделение Braintree на PayPal Inc, САЩ, която гарантира напълно сигурността на разплащането. За да бъде извършено плащането, Потребителят ще бъде препратен към платежния сървър на Braintree. Обслужват се следните карти: VISA, VISA ELECTRON, MasterCard.

2.2.2. Банков превод

При този начин на плащане, Потребителят заплаща цената на избраната от него Стока посредством извършването на банков превод по сметка на КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, посочена в процеса на заявка и покупка.

2.2.3. Наложен платеж

При този начин на плащане, Потребителят заплаща цената на Стоката при доставката на Лего комплекта. Съответната сума се заплаща на куриера като плащането на куриера се смята за плащане към КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ.

3. Доставка

3.1. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Потребителя, освен ако не е упоменато друго към описанието на конкретен продукт или при формиране на поръчката;
3.2.Потребителят се задължава:

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

– да заплати цената на заявената от него стока или капарирана услуга в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

– да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от потребителя адрес от негово име и за негова сметка;

– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход“;

– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

– при ползване на Уебсайта www.rentatoyeu.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство;

– в случай, че се е ползвал от правото си на отказ, да върне получената Стока в рамките на 7 (седем) дни от изпращане на уведомлението за отказ, като поеме за своя сметка всички разходи по връщането й;

4. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4.1. Договорът между КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ и Потребителя се счита за сключен в момента, в който КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ потвърди поръчката чрез изпращането на електронно съобщение до посочения от Потребителя имейл адрес;

4.2. При условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”), всеки Потребител по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като изпрати уведомление в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на договора. Уведомлението може да бъде изпратено на следния електронен адрес: info@rentatoyeu.com

4.3. КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ възстановява на Потребителя заплатената сума в рамките на 30 (тридесет) дни от получаването на писменото уведомление по чл. 4.2. по-горе;

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

5.1. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации на закупени стоки и/или услуги в съответствие с настоящите условия и разпоредбите на Закона за защита на потребителите;

5.2. Потребителите могат да извършват рекламации на закупени от www.rentatoyeu.com стоки и/или услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за извършване на рекламации: гр.София, ул. “Ангелов връх“ № 12 или на електронен адрес:  info@rentatoyeu.com;

5.3. Рекламация се извършва само срещу представена касова бележка или фактура, издадена от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, както и всякакви други необходими документи, установяващи претенцията по основание и размер;

5.4.Рекламациите се вписват в специален регистър срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ, както и на всички други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

5.5. Рекламацията се предявява пред КЕЙПИЕН БЪЛГАРИЯ или пред упълномощено от него лице в рамките на 14 дни от получаване на Стоката. Рекламацията следва да се извърши в писмена форма. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт;

5.6. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

5.7. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил всички посочените по – горе условия се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението;

5.8. При получаване на Стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. Ако не направи това, Стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

5.9. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, както подробно е посочено в Общите условия.

5.10. Когато не са изпълнени задълженията за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от три месеца, считано от датата на получаване на Стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й;